• Wyprawka szkolna
 • Stypendium szkolne
  dla uczniów gdzie miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł brutto.Wysokość stypendium wynosi miesięcznie najwyżej 112 zł (w zależności od wysokości dochodu w rodzinie).
 • Stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica
  dla uzdolnionych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Szczegóły znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie.
 • Stypendium Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC
 • Zasiłek szkolny
  dla uczniów, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 • Stypendium za wyniki w nauce dla uczniów którzy uzyskali średnią ocen w semestrze 5,0 i Stypendium za osiągnięcia sportowe dla uczniów którzy uzyskali wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.Oba stypendia, w wysokości 100 zł, wypłacane są raz w semestrze.
 • Program Stypendialny Vide Supra dla uczniów utalentowanych sportowo, naukowo i artystycznie, mieszkajacych na terenie województwa mazowieckiego.
 • Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
 • Stypendium UWC dla pierwszoklasistów
 • Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich Fundacji ORLEN – Dar Serca
 • Krajowy fundusz na rzecz Dzieci
 • Stypendium "Posiłek dla ucznia"
  dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, przyznawane są ze środków budżetowych, którymi dysponują Ośrodki Pomocy Społecznej w miejscu zameldowania ucznia.
 • Bezpłatna opieka stomatologiczna
  w "Eurodental" dla uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin. Zgłoszenia kierować do pedagoga szkolnego.
 • Zwolnienia z opłaty PZU
  uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin lub mających przejściowo trudną sytuację materialną. Zgłoszenia kierować do pedagoga szkolnego.
Linki

Projekt Comenius