godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Nowowiejska 37a
02-010 Warszawa

(22) 825-13-25
fax. 825-68-99

1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

2. „Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2019/2020 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1342) w roku szkolnym 2019/2020 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna" będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. słabowidzący,
 2. niesłyszący,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników:

 1. Do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

 • branżowej szkołach I stopnia,
 • klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klasy I pięcioletniego technikum,
 • klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.


 2. Do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

 • klas II i III branżowej szkoły I stopnia,
 • klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

II. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych:

 1. Do kształcenia ogólnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

 • branżowej szkołach I stopnia,
 • klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klasy I pięcioletniego technikum,
 • klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiających do pracy

 2. Do kształcenia zawodowego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I pięcioletniego technikum,
 • klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 11 września 2019 r.

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało:

 • wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020, wraz z instrukcją wypełniania,
 • wzór tabeli zawierającej dane dotyczące uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, które dyrektor powinien złożyć w Urzędzie Dzielnicy (szkoły nadzorowane przez Dzielnicę) lub Miejskim Biurze Finansów Oświaty (szkoły specjalne).

Jednocześnie przypominamy, że administratorem danych osobowych przekazywanych we wniosku o „Wyprawkę szkolną" ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dyrektor szkoły, który powinien na etapie pozyskania danych spełnić obowiązek informacyjny o ich przetwarzaniu.

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o zasiłek szkolny

Wzór wniosku wraz z instrukcją