godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Oświadczenie o dostępności cyfrowej stron internetowych 


1. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.staszic.waw.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2. Data publikacji strony internetowej - rok 1992 r., data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej – 10 września 2019 r.

3. Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Większość materiałów na stronie została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawianie dostępności strony będzie prowadzone sukcesywnie w ramach możliwości finansowych XIV LO im. S. Staszica.

4. Oświadczenie sporządzono 4 grudnia 2020 r.

5. Ocenę dostępności cyfrowej strony XIV LO im. S. Staszica sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę.

6. Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.

7. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z XIV LO im. S. Staszica drogą telefoniczną lub mailową. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest p. Maciej Bielenda, nr telefonu 22-825-13-25

e-mail root@staszic.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

8. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Każdy może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki element strony internetowej chodzi oraz sposób kontakt.

9. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. XIV LO im. S. Staszica dołoży wszelkich starań, aby spełnić żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, XIV LO im. S. Staszica niezwłocznie poinformuje o tym fakcie żądającego oraz podejmie działania zmierzające do realizacji żądania w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące. W przypadkach, gdyby spełnienie żądania było niemożliwe, XIV LO im. S. Staszica zobowiązuje się zaproponowania alternatywnego zapewnienia dostępu do informacji.

10. W przypadku, braku realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

11. XIV LO im. S. Staszica nie posiada tłumacza języka migowego.

 


Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe placówki:

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisław Staszica

ul. Nowowiejska 37A

02-010 Warszawa 

Tel./fax 22 825-13-25/22 825-68-99

mail: sekretariat@staszic.waw.pl,  szkola@staszic.waw.pl 


XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisław Staszica jest dwupiętrowym wolnostojącym, budynkiem. Na terenie szkolnym znajduje się Internat należący do XIV LO im. S. Staszica. 

Wejście do Szkoły jest możliwe przy użyciu schodów oraz pochylni.

W budynku Szkoły i Internatu jest winda. 

Na wewnętrznym parkingu Szkoły i Internatu zostanie wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.