godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

Historia Stowarzyszenia

Historia

Dnia 16 stycznia 1906 roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Techników w Warszawie, nastąpiło otwarcie Szkoły Realnej im. Stanisława Staszica, jednej z pierwszych warszawskich szkół średnich z polskim językiem wykładowym utworzonych po rewolucji 1905 roku oraz strajkach młodzieży uniwersyteckiej i uczniów szkół średnich. W 1918 roku Szkoła Realna została przekształcona w gimnazjum państwowe, w 1934 roku - w gimnazjum i liceum, a po drugiej wojnie światowej - w państwową szkołę ogólnokształcącą stopnia licealnego. W 1950 roku - na podstawie zarządzenia ministra oświaty z dnia 4 września 1950 roku - Szkoła im. Stanisława Staszica została „zwinięta (dosłownie) z dniem 31 lipca 1950 roku.

Absolwenci Staszica nigdy nie pogodzili się ze zlikwidowaniem ich Szkoły, co znalazło między innymi wyraz w dwóch zjazdach wychowanków, zorganizowanych w 1959 i 1964 roku, na których postanowili oni:

 • wydać księgę pamiątkową szkoły
 • kontynuować wysiłki w celu reaktywowania Liceum im. St. Staszica
 • poczynić kroki mające na celu utworzenie Stowarzyszenia Wychowanków

Dwa pierwsze postanowienia uchwały zjazdowej zostały wykonane. W 1988 roku ukazała się obszerna, licząca 621 stron, monografia: Szkoła im. Stanisława Staszica w Warszawie, wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy. W 1990 r.  w sprzyjającej atmosferze, wynikającej z zachodzących zmian politycznych, dzięki inicjatywie nauczycielskiej "Solidarności" i patriotycznej postawie młodzieży XIV Liceum Ogólnokształcącego im. K. Gottwalda, domagającej się zmiany Patrona Szkoły, odbyło się referendum uczniowskie w tej sprawie. Jego wynik był zgodny z propozycją wychowanków Staszica, postulujących nadanie XIV Liceum imienia ich Patrona, co spotkało się z pełnym poparciem Dyrekcji i Grona Nauczycielskiego. Dnia 4 kwietnia 1990 r. Kurator Oświaty i Wychowania w  Warszawie wydał zarządzenie nr 1, nadające XIV Liceum Ogólnokształcącemu imię Stanisława Staszica.

Teraz dopiero można było przystąpić do podjęcia starań o utworzenie Stowarzyszenia Wychowanków, gdyż, zdaniem realizatorów uchwały zjazdowej, powołanie Stowarzyszenia miałoby uzasadnienie jedynie wtedy, gdyby nastąpiło reaktywowanie Liceum. Nie mając oparcia w istniejącej szkole typu licealnego, z którą współpraca stanowiłaby jeden z głównych celów działalności stowarzyszenia i zapewniała mu dopływ nowych członków, stowarzyszenie miałoby li tylko charakter klubu towarzyskiego i z góry skazane by było na stopniowe zamieranie.

W zmienionej sytuacji wychowankowie wyłonili spośród siebie piętnastoosobowy Komitet Założycielski, składający się z dziesięciu osób będących wychowankami z roczników maturalnych do 1951 roku i pięciu osób zaproponowanych przez Dyrekcję, reprezentujących XIV Liceum Ogólnokształcącego im. K. Gottwalda. Komitet Założycielski opracował statut Stowarzyszenia i 22 października 1990 roku wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział VII Cywilny o zarejestrowanie Stowarzyszenia. Sąd Wojewódzki dnia 20 grudnia 1990 roku wydał postanowienie o wpisie Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, akceptując tym samym przedłożony statut. Po uprawomocnieniu się postanowień tymczasowy Zarząd Stowarzyszenia przystąpił do akcji informacyjnej, mającej na celu powiadomienie wychowanków o założeniu Stowarzyszenia i pozyskiwanie członków.

Cele Stowarzyszenia to:

 • upowszechnianie osiągnięć edukacyjnych Szkoły
 • popularyzowanie postaci i dzieła jej Patrona
 • współpraca z XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica W Warszawie
 • utrzymywanie więzi koleżeńskiej między członkami Stowarzyszenia

Walne Zebrania

Pierwsze Walne Zebranie Wyborcze odbyło się 11 czerwca 1991 roku; Stowarzyszenie liczyło wówczas 98 członków, a frekwencja wyniosła 47 proc. (46 członków). Na zebraniu zostały wybrane władze Stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński). Pierwszym prezesem został Kol. Edward Salwerowicz (maturę, po trzech latach nauki u „Staszica” i czwartym roku  w Liceum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 2, do którego przeniesiono uczniów dwóch końcowych klas zlikwidowanego Liceum, uzyskał w 1951 roku; zmarł 6 września 2015 roku).

Poczynając od roku 1991 odbyły się następujące Walne Zebrania Stowarzyszenia:

 • 11 czerwca 1991 r.  pierwsze zebranie wyborcze
 • 4 czerwca 1992 r.  zebranie sprawozdawcze
 • 28 kwietnia 1993 r.  zebranie sprawozdawcze
 • 15 czerwca 1994 r.  zebranie sprawozdawczo-wyborcze
 • 7 czerwca 1995 r.  zebranie sprawozdawcze
 • 6 marca 1996 r.  nadzwyczajne zebranie wyborcze
 • 14 maja 1997 r.  zebranie sprawozdawcze
 • 18 marca 1998 r.  zebranie sprawozdawcze
 • 14 kwietnia 1999 r.  zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Opracowanie

Władysław Siwek
Honorowy Prezes Stowarzyszenia Wychowanków