godło

STASZIC

XIV Liceum Ogólnokształcące

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

REKRUTACJA ZASADNICZA

 

Lp.

Data

Postępowanie

1.

od 15 maja 2023 r. (poniedziałek) 

do 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek)

do godz. 15:00

Kandydaci, którzy wybrali oddziały 1A i 1B składają wniosek w dniach 15-29 maja 2023 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: druk potwierdzający rejestrację w systemie komputerowego wspomagania rekrutacji – podpisane co najmniej przez jednego rodzica/prawnego opiekuna.

2.

5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) godz. 13:00 – 14:30

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych (1A i 1B) z autorskim programem nauczania matematyki**.

3.

14 czerwca 2023 r. (środa)

do godz. 15:00

Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych***. 

4.

3 lipca 2023 r. (poniedziałek) godz. 13:00 -14:30

II termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych (1A i 1B) z autorskim programem nauczania matematyki (dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie). 

5.

5 lipca 2023 r. (środa)

do godz. 15:00

Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych w II terminie***. 

6.

od 23 czerwca 2023 r. (piątek)

do 12 lipca 2023 r. (środa)

godz. 10:00 - 15:00

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru.

Kopie muszą być poświadczone przez szkołę podstawową za zgodność z oryginałem.

 

 

Laureaci konkursów przedmiotowych oraz finaliści I laureaci olimpiad, którzy są uprawnieni do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności, mogą złożyć na tym etapie postępowania oryginały dokumentów  

7.

do 18 lipca 2023 r. (wtorek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8.

21 lipca 2023 r. (piątek)

do godz. 12:00

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy niezakwalifikowanych.

9.

od 21 lipca 2023 r. (piątek)

do 26 lipca 2023 r. (środa)

 

Poniedziałek 12:00 - 16:00

Pozostałe dni 10:00 - 15:00

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę przyjęcia składając: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dwa aktualne zdjęcia (fotografia 30 x 42 mm) oraz oryginały innych uwzględnianych w rekrutacji dyplomów i zaświadczeń.

10.

27 lipca 2023 r. (czwartek)

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

11.

27 lipca 2023 r. (czwartek)

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

12.

od 31 lipca 2023 r. (poniedziałek)

do 2 sierpnia 2023 r. (środa) godz. 10:00 - 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13.

4 sierpnia 2023 r. (piątek)

godz. 13:00-14:30

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych na wolne miejsca w klasach 1A i 1B (dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w rekrutacji zasadniczej).

14.

7 sierpnia 2023 r. (poniedziałek)

do godz. 12:00

Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas matematycznych.

15.

do 8 sierpnia 2023 r. (wtorek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

16.

9 sierpnia 2023 r. (środa) 

do godz. 12:00

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

17.

od 9 sierpnia 2023 r. (środa) 

do 10 sierpnia 2023 r. (czwartek) 

godz. 10:00 - 15:00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dwóch zdjęć.

18.

11 sierpnia 2023 r. (piątek)

do godziny 14:00

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na rok szkolny 2023/2024.

19.

11 sierpnia 2023 r. (piątek)

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

 

     **) Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci konkursu matematycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty oraz laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej Juniorów.  

     ***) Laureatom konkursów innych niż matematyczny, którzy nie zaliczyli sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sugerujemy wycofanie oddziałów 1A i 1B ze swojej listy preferencji do 12 lipca 2023 r.  (środa)