Szanowni Państwo!

W tym roku po raz szesnasty zostanie przyznana, niezwykle ważna dla naszej społeczności szkolnej, Nagroda im. Jana Zydlera.

Poniżej zamieszczamy regulamin, który powołuje się na idee towarzyszące ustanowieniu Nagrody i funkcje, jakie ma ona spełnić. Bardzo liczymy na finansową pomoc pozwalającą na realizację naszego przedsięwzięcia. Nagrodzony maturzysta XIV LO im. S. Staszica, wyróżniający się wybitnymi zdolnościami matematycznymi i osiągający sukcesy w zakresie nauk ścisłych, otrzymuje pamiątkowy dyplom, podręcznik geometrii Jana Zydlera i 1500 zł. Fundatorami są grupy absolwentów lub firmy wspierające edukacyjną i wychowawczą działalność Liceum. Ze względu na to, że tegoroczna uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły odbędzie się 29 kwietnia, a nie, jak do tej pory, na przełomie czerwca i lipca, liczymy na szybszy niż zwykle odzew darczyńców decydujących o możliwości urzeczywistnienia projektu.

Z wyrazami szacunku,
Ewa Macias - nauczycielka języka polskiego w XIV LO,
wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków


Jan Zydler (1867-1943) - autor cenionych podręczników geometrii, zasłużony organizator i pierwszy dyrektor Szkoły Realnej im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Regulamin
Nagrody im. Jana Zydlera
przyznawanej maturzyście
XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie
wyróżniającemu się wybitnymi sukcesami w zakresie nauk ścisłych


1. Celem ustanowienia nagrody jest:
- uczczenie pamięci Jana Zydlera — autora wybitnych podręczników geometrii, zasłużonego organizatora i dyrektora Szkoły Realnej im. Stanisława Staszica w Warszawie;
- wyróżnienie maturzysty, który odniósł wybitne sukcesy w zakresie nauk ścisłych i cieszy się nienaganną opinią społeczności szkolnej.

2. Nagroda przyznawana jest z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Stanisława Staszica w Warszawie i ma charakter pieniężny lub rzeczowy. Zdobywca Nagrody otrzymuje również pamiątkowy dyplom.

3. Kandydatów do Nagrody zgłaszają nauczyciele przedmiotów ścisłych. Wymagane jest zwięzłe pisemne uzasadnienie wniosku, obejmujące osiągnięcia ucznia i opinię o jego zachowaniu, złożone w sekretariacie Szkoły najpóźniej 10 dni przed terminem rozdania świadectw dojrzałości.

4. W skład Komisji — powoływanej corocznie przez Zarząd Stowarzyszenia — przyznającej Nagrodę, wchodzą: dyrektor i wicedyrektor Szkoły, dwaj nauczyciele akademiccy uczący w Szkole, trzej nauczyciele Szkoły — pełniący funkcję przewodniczących zespołów przedmiotowych: matematyków, fizyków i informatyków, prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego (lub osoba przez niego upoważniona), trzej członkowie Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków.

5. Obradom Komisji przewodniczy przedstawiciel Stowarzyszenia Wychowanków. Decyzja Komisji podejmowana jest zwykłą większością głosów, przy obecności minimum siedmiu jej członków.

6. Komisja ma prawo nieprzyznania Nagrody, jeśli jej zdaniem zgłoszeni kandydaci nie spełniają wymagań niniejszego regulaminu; Komisja ma prawo przyznania więcej niż jednej nagrody.

7. Decyzja o przyznaniu Nagrody jest ogłaszana podczas uroczystości rozdania świadectw dojrzałości.

8. Decyzje Komisji są ostateczne.

Regulamin Nagrody im. Jana Zydlera został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia dnia 14 kwietnia 2005 r. w porozumieniu z Dyrekcją XIV LO im. S. Staszica.