Protokół z posiedzenia Komisji Odwoławczej z dnia 30.01.2024 roku powołanej do rozpatrzenia protestu przeciw ważności treści uchwały Senatu 1/24 dotyczącej uchylenia uchwał 3/23 i 4/23

Komisja Odwoławcza w składzie:

1. Dyrektor Szkoły – p. Agnieszka Potocka

2. Opiekun Samorządu – p. Przemysław Zieliński

3. Prezydent Szkoły – Mateusz Leśniczak

działając na podstawie § 12 pkt. 8-10 Regulaminu Samorządu Uczniowskiego XIV LO im. S. Staszica postanowiła uwzględnić protest przeciw ważności treści uchwały 1/24 i tym samym uchylić wyżej wymienioną uchwałę Senatu XIV LO im. S. Staszica.

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z § 12 pkt. 8-10 Regulaminu Samorządu Uczniowskiego XIV LO im. S. Staszica protest przeciwko ważności treści każdej uchwały Senatu, w tym uchwał 3/23 i 4/23 powinien być wniesiony w ciągu 2 dni od daty jej ogłoszenia do Komisji Odwoławczej.

2. Uchwały podejmowane przez Senat wchodzą w życie z dniem uchwalenia i nie mogą unieważniać czynności podjętych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (z zastrzeżeniem punktu 1.)