Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022-2023.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2022/2023 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  1. słabowidzący,
  2. niesłyszący, 
  3. słabosłyszący, 
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
  5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
  6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
  7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole w terminie do 12 września 2022 r. do pedagoga szkolnego pok.202

Wzór  wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych   w roku szkolnym 2022/2023 wraz z instrukcją wypełniania  oraz materiały informacyjne znajdują się pod linkiem: https://edukacja.um.warszawa.pl/wyprawka-szkolna

Oświadczenie - do pobrania