Senat

Przypominamy, że zgodnie z ordynacją wyborczą par. 8 ust. 5. "Kandydaci mają obowiązek uprzątnąć lub usunąć uprzednio rozpowszechnione materiały przed dniem głosowania.".

Zgodnie z doprecyzowaniem tego zapisu przez Komisję Odwoławczą, ma to zastosowanie już 24 godziny przed tym dniem i dotyczy wszystkich materiałów, także niematerialnych, które treścią odwołują się lub mogą odwoływać się do czynności agitacji. Dotyczy to zarówno budynku Szkoły, jak i sieci Internet. Zgodnie z zapisami par. 8 ust. 6. "Kandydaci, którzy nie będą przestrzegać zasad opisanych w par. 8 ust. 1-5, będą skreślani z listy kandydatów przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej, z możliwością odwołania się od tej decyzji do Komisji Odwoławczej w terminie nieprzekraczającym jednego dnia od jej ogłoszenia.".

Od zapisów par. 8 ust. 4 "W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione." wprowadza się wyjątek - wyłącza się spod tego zakazu Aulę LO od godziny 14.00 do czasu zakończenia debaty wyborczej.