§1

Ordynacja o Wyborach Prezydenta zostaje uchwalona na podstawie Art. 113 ust. 4 Statutu XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica z dnia 18 listopada 2004 wraz z późniejszymi zmianami.

1. Wybory są przeprowadzane zgodnie z Art. 113 Statutu XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica z dnia 18 listopada 2004 wraz z późniejszymi zmianami.

§2

Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest Komisja Wyborcza, której komisarzy wyłania Senat ze swojego składu.

1. Komisja Wyborcza składa się z Przewodniczącego i dwóch Komisarzy.

2. Przewodniczącym Komisji jest ustępujący Prezydent.

3. W przypadku, kiedy ustępujący Prezydent nie może pełnić funkcji Przewodniczącego funkcję tę przejmuje jego zastępca lub Opiekun Samorządu.

§3

Kandydaci na Prezydenta zgłaszają swoje kandydatury do Rządu w określonym przez Prezydenta terminie.

1. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur wraz ze wszystkimi potrzebnymi do weryfikacji kandydatury dokumentami mija 15. 12. 2014 o godzinie 23:59.

2. Komisja ma obowiązek udostępnić, dla ogółu, listę kandydatów do dnia

16. 12. 2014 roku. Istnieje obowiązek umieszczenia listy kandydatów na stronie internetowej Staszica.

§4

Komisja wyborcza większością głosów weryfikuje kandydatury poprzez:

1. Rozmowę z Senatorem klasy, z której jest kandydat

2. Pisemną opinię Wychowawcy o kandydacie

3. Pracę kandydata (dostarczoną w formie elektronicznej) na temat: „Jak wyobrażam

sobie moją pracę samorządzie szkolnym”.

4. Zebranie co najmniej 30 podpisów pod kandydaturą wraz z imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

5. Zebranie podpisów co najmniej pięciu nauczycieli.

§5

Praca kandydata jest tajna do daty ustalonej przez komisje wyborczą. Komisja ma obowiązek opublikować ją do dnia

16. 12. 2014 roku.

§6

Ostatecznej weryfikacji kandydatów dokonuje, większością głosów, komisja odwoławcza.

§7

W skład Komisji Odwoławczej wchodzą:

Dyrektor Szkoły

Pedagog Szkolny

Opiekun Samorządu

Prezydent

Marszałek Senatu

§8

Pierwsza tura wyborów odbywa się 09.01.2015 roku.

§9

Wybory odbywają się w dniu

09. 01. 2015 roku, w czasie przerw, w Auli. Od dnia

08. 01. 2015 roku od godziny 00:00 obowiązuje cisza wyborcza.

§10

Komisja przeprowadza głosowanie w Auli, gdzie na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub dokumentu tożsamości zostaje wydana jedna karta do głosowania każdemu uprawnionemu.

§11

Zaplombowanie urn przed głosowaniem, odplombowanie po głosowaniu jak również liczenie głosów odbywa się w obecności Opiekuna Samorządu i jest dokonywane przez Komisję Wyborczą. Komisja wraz Opiekunem Samorządu sporządza protokół przeprowadzonych wyborów.

§12

W wypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości głosów Komisja Wyborcza zarządza przeprowadzenie drugiej tury wyborów.

1. Do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów, którzy w turze pierwszej uzyskali największą liczbę głosów

2. Komisja Wyborcza jest zobowiązania do poinformowania dwóch kandydatów zakwalifikowanych do drugiej tury oraz umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Szkoły

3. Druga tura odbywa się nie później niż w tydzień po pierwszej. Jej termin ustala Komisja Wyborcza oraz podaje go tego samego dnia do wiadomości na stronie Szkoły.

4. Druga tura zostaje przeprowadzona zgodnie z §10 oraz §11

§13

Wszelkie odwołania od decyzji Komisji Wyborczej można składać w przeciągu trzech dni od daty jejzgłoszenia do Komisji Odwoławczej powoływanej zgodnie z §7.

§15

Od decyzji Komisji Odwoławczej nie ma odwołania.