Przypominamy naszym Kandydatom, że od 3 do 10 lipca 2024 r.
w godzinach 10:00 - 15:00 można składać poświadczone przez szkołę podstawową, za zgodność z oryginałem, kopie: świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane rekrutacją kopie dyplomów i zaświadczeń (bez niżej podanych deklaracji).
Kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów uprawnionymi do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności mogą już potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły składając oryginalne w/w dokumenty oraz pobrane ze strony szkoły z  zakładki Kandydaci wypełnione i podpisane przez Rodziców pliki:
•  deklaracja dotycząca wyboru drugiego języka obcego | Deklaracja dotycząca wyboru religii
•  deklaracja dotycząca udziału w zajęciach WDŻ | Deklaracja zgody na opiekę zdrowotną
•  wyrażenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku
•  deklaracja dotycząca wyjazdu integracyjnego

oraz dwa aktualne podpisane zdjęcia (30 mm x 42 mm)

https://www.staszic.waw.pl/kandydaci/harmonogram/

Komisja Rekrutacyjna